V.Z.D.

VRIJE ZWEMMERS DRONGEN V.Z.W.

SPORT, ONTSPANNING & VRIENDSCHAP

Vrije Zwemmers Drongen werd opgericht in 1979 met als hoofddoelstelling de zwemsport te promoten en vooral aan Sport voor Allen doen. Tot op heden wordt nog steeds getracht dit doel zo ver mogelijk te bereiken. Een blik op onze ledenlijst leert ons dat de leeftijden van de leden variëren van 5 tot rond de 80 jaar en enkele leden tellen nog een paar jaartjes meer.. We doen zowel aan recreatie, competitie, leren zwemmen, verbeteren van de stijlwijzen en sinds een 8 -tal jaren ook aan aquagym, wat vooral succes kent bij de vrouwen. Waar blijven de mannen toch !!


Van 1979 tot 1992 waren de Vrije Zwemmers Drongen een feitelijke verenging, met al zijn nadelen daaraan verbonden.

Eind 1991 werd in de schoot van het bestuur besloten de feitelijk verenging te vervangen door een V.Z.W., wat meer zekerheden bood aan de bestuursleden en de leden.

Na het opstellen van de statuten, verschenen deze op 27/ 2/1992 in het Belgische Staatsblad en was de V.Z.W. VRIJE ZWEMMERS DRONGEN of kortweg V.Z.W. V.Z.D. een feit. Wij waren een van de eerste clubs in onze oude federatie AMATEURSWATERSPORTBOND.
Ons voorbeeld kende veel navolging en werden de drie andere Oost-Vlaamse clubs Vrije Zwemmers Gent, Sint Amandsberg en, Ronse eveneens VZW’s.


De Vrije Zwemmers Drongen trachten ook hun zegje te hebben in onze huidige federatie, namelijk de

FROS AMATEURSPORTFEDERATIE V.Z.W. en in de OOST-VLAAMSE ZWEMKOEPEL FROS.
Deze koepel omvat de 4 Oost-Vlaamse clubs, zijnde Vrije Zwemmers Gent, (de oudste club van de vier), Sint Amandsberg, Ronse wijzelf, de jongste club.


In onze eerste federatie, namelijk de AWS, hebben wij gedurende een tweetal jaren de penningmeester geleverd en dit was allesbehalve  een gemakkelijke taak want er zijn bepaalde mensen die het steeds beter menen te dan de penningmeester en op alles en nog wat moesten fitten. Resultaat onze man had er na twee jaar meer dan genoeg van, maar de boekhouding van de federatie wordt nog steeds gedaan op zijn manier, maar helaas het heeft niet mogen helpen want de AWS bestaat vandaag niet meer.


In het vroegere Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen, nu de Oost-Vlaamse zwemkoepel Fros, is onze aanwezigheid in dit orgaan niet ongemerkt. Wij hebben jaren de voorzitter geleverd en iedereen weet dat een voorzitter soms zijn stempel kan drukken op het beleid.Hier volgen enkele wapenfeiten in het bestaan van de V.Z.W. VRIJE ZWEMMERS DRONGEN.


Februari 1992

de statuten verschijnen in het Belgische Staatsblad. VZD is een VZW.


Maart 1993

eerste Algemene Statutaire Ledenvergadering van de VZW


1994

- viering 15-jaar VZD

- zwaar geschil tussen sommige leden en bestuur wegens een publicatie in het clubblad.

 resultaat : verlies van een aantal leden (vooral competitieleden) en een bestuurslid.


1995

zeer kalm jaar zonder bijzondere uitschieters in afwachting van de renovatie van het zwembad Roogem.

1996

- van september 96 tot september 97 renovatie zwembad Rooigem (wegens nieuwe wetgeving VLAREM 2).
  Rooigem een jaar gesloten en hupla naar de Van Eyck verhuizen om te trainen.

 resultaat van dit alles :  
   - een rampperiode voor VZD.

  - uitsluitend trainingen en af en toe een competitiewedstrijd, geen andere activiteiten.

  - terugval van het aantal leden naar minder dan 50, om de trainingen te volgen moesten vele van onze leden gans de stad
     door met als gevolg lange verplaatsingen naar het  zwembad.

  - sommige trainingen gingen door met minder dan 8 personen.
   - gedurende deze periode werden geen bestuursvergaderingen gehouden, we hadden toch niets te bespreken.

  - we zagen onze leden zeer weinig tot soms in het geheel niet.


September 1997  

- heropening zwembad Rooigem en opnieuw zo goed als van nul beginnen.

- vanaf nu begint het gevecht met de Sportdienst van de Stad Gent voor het behoud van onze drie trainingsuren in de week.

- voor het ogenblik is deze “battle for live” even gaan liggen maar wij moeten nog steeds waakzaam blijven.


1998

- begin 1998 wordt er met Aquagym gestart op donderdagavond, dit wordt vanaf het begin een succes.

  tot op heden volgen gemiddeld 30 vrouwelijk leden en af en toe één man deze lessen.


September 1998

- de Sportdienst Gent besluit van de woensdagavond een publieksavond te maken in de Rooigem.

  resultaat :  het trainingsuur van de woensdag vervalt.
- na veel moeite en met het akkoord van de twee andere zwemclubs die trainen in de Rooigem, namelijk                                   Vrije Zwemmers Gent en de Gentse zwemvereniging kunnen wij het uurtje van de woensdagavond vervangen door

  een uurtje op dinsdagavond van 19u30 tot  20u30.


1999

- het jaar waarin VZD 20 jaar bestaat.

- in januari tellen wij 172 leden, het hoogst aantal leden in de 20-jarige geschiedenis van de club.

- één schaduwzijde echter : onze afdeling competitiezwemmen laat van haar pluimen en we moeten praktisch terug van nul    beginnen. Geen nood :  we zijn er terug bovenop geraakt maar dit heeft wel veel moeite gekost.

- op de Algemene Statutaire Ledenvergadering van dit jaar worden sommige statuten van de VZW gewijzigd,
   de belangrijkste wijziging was de uitbreiding van het bestuur van 6 naar 12 beheerders.
   vooral jong bloed werd aangesproken, die de toekomst van VZD moet verzekeren.

- weerom komt een alarmerend bericht van de Sportdienst van de Stad : een uur training inleveren en alleen nog de    maandagavond en zaterdagmorgen trainen, van de dinsdag- en donderdagavond dus geen sprake meer.

   na tussenkomst bij de schepen van de sport,een actie in de pers en op vraag van de Gentse Zwemvereniging kunnen

   wij de donderdagavond (aquagym) behouden maar dan wel van 19u30 tot 20u30 en verhuist alleen de dinsdag training        

  naar de maandagavond van 19u00 tot 20u00.


2000

- alles gaat zijn gewone weg zonder al te grote wijzigingen. Zelf geen verandering van trainingsuren.

- er wordt verandert van bank, onze eerste bank had uitsluitend een kantoor op de Koornmarkt en onze secretaris

   ging vervroegd op pensioen en verhuisde van hartje Gent naar Wondelgem
   voor elke verrichting van Wondelgem naar Gent was te ver en van PC-banking was nog geen sprake.


2001

- de heer Willy Seeuws neemt ontslag als voorzitter en wordt ere-voorzitter
  hij wordt vervangen door de heer Rudy  Coddens, huidig schepen van onderwijs


2002

- VZD gaat op trainingsweek-end naar Xhoris na een marathonzwemmen ter sponsoring van het gebeuren.


2003

- alles gaat zijn gewone gang.

- het aantal leden stijgt lichtjes tot 184.

- VZD helpt mee de Seniors Games 2003 te organiseren. De club staat voor de technische  kant van de wedstrijden.

- twee sponsors dienen zich spontaan aan, namelijk de heren John Van Parijs en Alex Moens.

- er duiken financiële moeilijkheden op, ontdekt door onze secretaris
  gevolg de AWS wordt opgedoekt en de meeste AWS-zwemclubs sluiten zich aan bij de Fros en VZD volgt natuurlijk ook

- de leden worden bij een andere maatschappij verzekerd.(P & V)

- voor het ogenblik zijn onze leden verzekerd via de federatie bij Arena.

- de statuten van de club dienen dus opnieuw aangepast te worden.2004

- Vrije Zwemmers Drongen bestaat 25-jaar.

- de statuten dienen nogmaals opnieuw gewijzigd te worden, gezien de nieuwe VZW-wetgeving. Dit was geen sincure.

- de viering gaat door op zaterdag 12 maart in het Kollekasteel te Mariakerke.

- er wordt een fietstocht georganiseert rond het kasteel van Ooidonk.

- sinds oktober 2004 wordt VZD verplicht haar medewerkers in het zwembad een kleine vergoeding uit te betalen.


2005

- VZD gaat terug op week-end naar Xhoris (25-26-327 november) en dit opnieuw na een marathonzwemmen om het week-end    te kunnen betalen.

- bestuursleden helpen ook mee aan de organisatie van het triathlon-gebeuren T-man in augustus.

- de club ondervindt steeds meer moeilijkheden om de reddersdienst te verzeken in het zwembad.

  geen redder aanwezig, geen zwemmen.


2006

- het verzekeren van de reddersdienst blijft zeer moeilijk

- de club gaat op zoek naar personen die, mits betaling, bereid zijn de functie van redder, redster of trainer in te vullen.

   we vinden die maar zijn niet goedkoop.

- een nieuwigheid : iedere vrijwilliger in de club dient verzekerd te worden, gelukkig kan dit gratis via onze federatie.

- terug wordt er aan marathonzwemmen gedaan met het oog op een activiteit in 2007.


2007

- door een nieuwe wetgeving inzake de boekhouding van VZW’s dient VZD haar boekhouding aan te passen.
   weerom een ganse aanpassing

- met de opbrengst van het maratonzwemmen doet VZD in de maand september een eendaagse uitstap naar Technopolis en    Plankendael. Het wordt een overheerlijke dag voor de deelnemers.

- de  wisselbeker Ralph Pensis wordt in het leven geroepen.
  deze wordt jaarlijks tijdens de kampioenenviering uitgereikt aan de meest verdienstelijke zwemmer of zwemster.

- twee jeudige leden slagen in de cursus van zweminitiator.

- een nieuwe, modernere website wordt opgebouwd door Ward Hamerlinck, een jeugdig lid.

- het clubblad wordt voortaan via elektronische weg naar onze leden gestuurd.l

  later blijkt dit niet de ideale manier te zijn, veel informatie komt door allerlei omstandigheden niet tot bij onze leden.


2008

- voor de eerste maal wordt er een trainersmeeting georganiseerd in de club.

- wegens de enorme groei van onze jeugdige leden wordt de mogelijkheid onderzocht een bijkomend trainingsuur te bekomen in   de Rooigem. Dit is geen gemakkelijk opdracht gezien de zwembaden voor trainingen van clubs volzet zijn.

  Nogmaals blijkt de Koninklijke Gentse Zwemvereniging de redder in nood, deze is bereid op donderdagavond van 18u30 tot    19u30 drie banen ter beschikking te stellen, op voorwaarden dat er alleen kinderen komen trainen.

- vanaf september is GZV bereid deze drie banen definitief te laten huren door VZD.

- de club beschikt nu ook over een infobrochure, die navolging schijnt te krijgen in verschillende andere clubs

- eind 2008 telt de club 190 leden

   we kenden een voornamelijk een enorme groei van zeer jeugdige zwemmertjes, wat bewijst dat de club zeer goed bezig is.
- een ledenstop is hier op zijn plaats want men moet nog kunnen zwemmen en trainen.
   soms zwemmen er 15 jongeren in een baantje.


-Waar ligt het huidige succes van de club?

  Er moet wel over gewaakt worden dat de club niet het slachtoffer wordt van haar succes.


- volgende personen zijn onafgebroken 30 jaar lid van de Vrije Zwemmers Drongen :

                       Mevrouw Francine Depuydt

                       de heer Willy Seeuws stichter - voorzitter en ere-voorzitter van de club.

                       de heer Romain Hofman - stichter en onafgebroken secretaris sinds 1997.TOP